จริยธรรมแห่งวิชาชีพต้องมาก่อน !!!


สำนักงาน ก.พ.-วันแต่งงาน

Hippocratic Oath

ไปเจอใน Blog เืพื่อนผมคนหนึ่งครับ (FordAntitrust)

เข้ากับบรรยากาศในปัจจุบันที่ชอบถามกันว่า “จริยธรรมคืออะไร”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.