Tag Archives: มหากรุณาธารณีสูตร

มหากรุณาธารณีสูตร

มหากรุณาธารณีสูตร (ฟัง) นะโมรัตนตรายายะ นะโมอายะชานะ สักการา เปโรชานะ โยกะระชายะ ตัททะกาทายะ อะระหะเต สังยาสัง พุทธายะ นะโมสังวา กัตทะกาเตเต อะระหะตาเต สังยาสัง พุทธเตเต นะโมอะยะอวโลเกเต โชระยะพุทธิสัตวายะ มหาสัตวายา มหากรุณิกายะ กายะทา โอม ธารา ธาระ ถิริถิรี ธุรู ธุรู อิติเว อิติชาเล ชาเล กุระชาเล กุระชาเล กุสสุเม กุสสุมา วาเร อิมิมิริชชิติ โชกะระมะ ปะระยะโช อา มหากรุณาธารณีสูตร (ธิเบต) (ไต่ ปุย จิ่ว) ฟัง เวอร์ชั่นเสียงผู้หญิง ฟัง เวอร์ชั่นเสียงเด็ก DOWNLOAD เวอร์ชั่นเสียงเด็ก DOWNLOAD เวอร์ชั่นเสียงผู้ชาย • นำ มอ […]

Share