Tag Archives: ชาติไทย

ชาติไทย

ชาติไทย คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ชาติไทย ถึงเป็นชาติไทยแต่จะไม่ใช่ชาติไทยแบบที่เรา เห็น ณ อดีตจนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมทุกอย่างจะหายไป เหมือนจีนที่พยายามจะฟื้นฟูแต่ก็ไม่เหมือนเดิม.. คงเป็นชาติที่ไร้ประเพณีและวัฒนธรรม และคงต้องเริ่มแสวงหากันใหม่ โดยตามก้นฝรั่งหรือประเทศอื่นแบบกัมพูชา ถึงมีประเพณีและวัฒนธรรม ทุกอย่างคงเป็นไปเพื่อความบันเทิงและตอบสนองฝรั่งมังค่า เพื่อเงินทอง มิใช่จิตวิญญาณ ควรแล้วหรือที่จะต้องทำทุกอย่างตามคนอื่น โดยไม่ดัดแปลงในสิ่งที่ชาติไทยมีให้เป็นไปตามครรลองที่เหมาะสมและควรจะเป็น และชาติไทยจะไม่เหมือนชาติใดในโลก และชาติใดในโลกจะไม่มีวันเหมือนชาติไทยอีกต่อไป – คัดลอกจาก twitter ขณะที่ดูถวายพระเพลิงพระศพ 22.50 15-11-2551 – แผ่นดินของเรา ถึงอยู่แคว้นใด ไม่สุขสำราญ เหมือนอยู่บ้านเรา ชื่นฉ่ำค่ำเช้าสุขทวี ทรัพย์จากผืนดิน สินจากนที มีสิทธิ์เสรี สันติครองเมือง เรามีป่าไม้อยู่สมบูรณ์ ไร่นาสดใสใต้ฟ้าเรือง โบราณสถานส่งนามประเทือง เกียรติเมืองไทยขจรไปทั่วแดนไกล รักชาติของเรา ไว้เถิดผองไทย ผืนแผ่นแหลมทอง รวมพี่รวมน้องด้วยกัน รักเกียรติรักวงศ์ เสริมส่งสัมพันธ์ ทูนเทิดเมืองไทยนั้น ให้ยืนยง เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ผมกลัวครับ “ผมกลัวสิ้นชาติ” ผมไม่อยากให้ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงไป […]

Share