Monthly Archives: August 2011

ขาเทียมฟรี โดย ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย จัดทำโครงการขาเทียมฟรี โดยมี ข้อกำหนดและกฎระเบียบการเข้ารับ ดังนี้ เนื่องจากเป็นการทำขาเทียมที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทยจึงอยากจะขอความร่วมมือ เพื่อให้ผู้ที่ใส่ขาเทียมได้ใช้ประโยชน์จากการใส่ขาเทียมได้สมบูรณ์ ด้วยข้อกำหนดดังนี้ 1. เป็นผู้พิการไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะหรือตำแหน่งใด ๆ 2. เขียนประวัติ พร้อมทั้งเล่าถึงคุณประโยชน์ต่อสังคมที่ผ่านมาในอดีต และถ้าใส่ขาเทียมแล้วจะ ทำประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างไร 3. รูปถ่ายให้เห็นตอขาอย่างชัดเจน ทั้งหน้า ข้าง และหลัง (อย่ามีอะไรปิดบัง) 4. ต้องออกกำลังตอขาที่ขาดให้แข็งแรง ก่อนการทำขาเทียม ใต้เข่า ใช้ถุงทรายมัดรอบตอขา ถุงทรายหนัก 2 กิโลกรัม เหนือเข่า ถุงทรายหนัก 3.5 กิโลกรัม แล้วยกขึ้น-ลง หรือเหวี่ยงขาในท่าเดิน ให้ได้อย่างน้อยวันละ 100-200 ครั้ง ตามกำลังของผู้ขาขาด จนกว่ากล้ามเนื้อจะแข็งแรง 5. เมื่อขาแข็งแรงแล้ว ให้รอการนัดเพื่อทำขาเทียม ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เลขที่ 110/108 ถนนเอกชัย-บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ […]

Share